• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 09/01/2014
BỘ NỘI VỤ
Số: 15/QĐ-BNV
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 9 tháng 1 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kết quả nghiệm thu và đưa vào sử dụng phần mềm số hóa và đưa các chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lên Trang thông tin điện tử của Bộ Nội vụ.

_________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Nghị định số 61/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 5 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;

Căn cứ Thông tư số 03/2011/TT-BNV ngày 25 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả nghiệm thu phần mềm Số hóa và đưa các chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lên Trang thông tin điện tử của Bộ Nội vụ.

Điều 2. Giao Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức phối hợp với Trung tâm Thông tin tổ chức triển khai việc quản trị, vận hành, khai thác sử dụng phần mềm Số hóa và đưa các chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lên Trang thông tin điện tử của Bộ Nội vụ theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Vụ Trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tiến Dĩnh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.