• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 11/11/2013
BỘ NỘI VỤ
Số: 1257/QĐ-BNV
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 11 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Vì sức khỏe tim mạch Việt Nam

_________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Nghị định số 61/2012/NĐ-CP ngày 10/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

Xét đề nghị của Hội đồng quản lý Quỹ Vì sức khỏe tim mạch Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận Quỹ Vì sức khỏe tim mạch Việt Nam đủ điều kiện hoạt động.

Điều 2. Công nhận Hội đồng quản lý Quỹ Vì sức khỏe tim mạch Việt Nam nhiệm kỳ I (2013 - 2018) gồm các ông có tên sau:

1. Ông Phạm Gia Khải, Chủ tịch;

2. Ông Nguyễn Lân Việt, Phó Chủ tịch;

3. Ông Phạm Mạnh Hùng, Ủy viên;

4. Ông Đỗ Doãn Lợi, Ủy viên.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Vì sức khỏe tim mạch Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ và các ông có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tiến Dĩnh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.