• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 06/12/2013
BỘ NỘI VỤ
Số: 1912/QĐ-BNV
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 6 tháng 12 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ nghiên cứu Biển Đông

____________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Nghị định số 61/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

Căn cứ Thông tư số 02/2013/TT-BNV ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

Xét đề nghị của Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ nghiên cứu Biển Đông và Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận Quỹ Hỗ trợ nghiên cứu Biển Đông đủ điều kiện hoạt động.

Điều 2. Công nhận thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ nghiên cứu Biển Đông nhiệm kỳ I (2013-2018) gồm các ông có tên sau:

1. Ông Đặng Đình Quý, Chủ tịch Hội đồng;

2. Ông Vũ Khoan, Thành viên Hội đồng, cố vấn cao cấp;

3. Ông Lê Công Phụng, Phó Chủ tịch Hội đồng;

4. Ông Nguyễn Đức Hùng, Thành viên Hội đồng;

5. Ông Nguyễn Hùng Sơn, Thành viên Hội đồng;

6. Ông Trần Trường Thủy, Thành viên Hội đồng kiêm Giám đốc Quỹ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ nghiên cứu Biển Đông, Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ và các ông có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tiến Dĩnh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.