• Quyết định 25/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý , phát hành và quản lý văn bản điện tử của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Quảng Bình

  12/09/2019

  22/09/2019

 • Quyết định 24/2019/QĐ-UBND

  Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

  09/09/2019

  20/09/2019

 • Quyết định 23/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định trình tự, thủ tục xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

  19/08/2019

  29/08/2019

 • Quyết định 22/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Bình và Trang Thông tin điện tử thành phần

  01/08/2019

  11/08/2019

 • Nghị quyết 54/2019/NQ-HĐND

  Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 29/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh phê duyệt phương án sử dụng và trả nợ vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) để thực hiện Dự án: Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu ven biển tại tỉnh Quảng Bình

  12/07/2019

  22/07/2019

 • Nghị quyết 53/2019/NQ-HĐND

  Quy định mức thu học phí đối với một số cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

  12/07/2019

  22/07/2019

 • Nghị quyết 51/2019/NQ-HĐND

  Quy định thẩm quyền tặng quà và mức quà tặng mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

  12/07/2019

  01/08/2019

 • Quyết định 21/2019/QĐ-UBND

  Ban hành quy chế xây dựng và quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Bình

  10/07/2019

  20/07/2019

 • Quyết định 20/2019/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 15/01/2019 của UBND tỉnh

  13/06/2019

  25/06/2019

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.