• Nghị quyết 78/2021/NQ-HĐND

  Quy định mức thưởng của tỉnh đối với xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu nông thôn mới giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

  02/04/2021

  12/04/2021

 • Nghị quyết 77/2021/NQ-HĐND

  Quy định lộ trình và mức chi, thời gian hưởng chế độ phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khó XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2016 tỉnh Quảng Bình

  02/04/2021

  12/04/2021

 • Nghị quyết 76/2021/NQ-HĐND

  Quy định lộ trình và mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Đồng Hới

  02/04/2021

  12/04/2021

 • Nghị quyết 75/2021/NQ-HĐND

  sửa đổi một số nội dung Nghị quyết 02/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 của HĐND tỉnh về thông qua phương án sử dụng và trả nợ vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) để thực hiện Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (Dự án LRAMP) tại tnihr Quảng Bình

  02/04/2021

  12/04/2021

 • Nghị quyết 69/2020/NQ-HĐND

  Kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020 sang năm 2021 và lùi thời gian ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương sang năm 2021 để áp dụng cho thời kỳ ổn định địa phương

  09/12/2020

  01/01/2021

 • Nghị quyết 73/2020/NQ-HĐND

  giảm mức thu phí tham quan danh lam thắng cảnh đối với các sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

  09/12/2020

  01/01/2021

 • Nghị quyết 74/2020/NQ-HĐND

  Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 60/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2020-2024

  09/12/2020

  19/12/2020

 • Nghị quyết 70/2020/NQ-HĐND

  Sửa đổi tỷ lệ phân chia một số khoản thu tại Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh

  09/12/2020

  01/01/2021

 • Nghị quyết 72/2020/NQ-HĐND

  Bổ sung danh mục dự án và kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020 và điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020

  09/12/2020

  20/12/2020

 • Nghị quyết 71/2020/NQ-HĐND

  Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025

  09/12/2020

  20/12/2020

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.