Sign In

QUYẾT ĐỊNH

V/v kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn, các đơn vị sản xuất kinh doanh

và sự nghiệp thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình

______________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

- Căn cứ Nghị quyết kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá VIII về việc phân vạch địa giới hành chính của các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế;

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân của UBND ban hành ngày 09/7/1983;

- Căn cứ thông báo số 46/TB-TW ngày 12/12/1987 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thường vụ Hội đồng Bộ trưởng quyết định số 227/HĐBT ngày 29/01/1987 của Hội đồng Bộ trưởng về sắp xếp lại tổ chức bộ máy;

Theo đề nghị của đồng chí trưởng ban Ban tổ chức chính quyền tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1:

A/ CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH QUẢNG BÌNH BAO GỒM:

1/ Uỷ ban kế hoạch: Quản lý cả công tác phân vùng kinh tế và chi cục Thống kê.

2/ Sở Tài chính - Vật giá: quản lý cả công tác thu quốc doanh, thuế nông nghiệp, công tác giá và chi cục thuế công thương nghiệp.

3/ Sở Lao động - TBXH: quản lý cả chi cục điều động lao động và dân cư.

4/ Ban Khoa học và kỹ thuật.

5/ Sở Nông nghiệp: có cả quản lý ruộng đất.

6/ Sở Lâm nghiệp.

7/ Sở Công nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp.

8/ Sở Xây dựng: quản lý cả công tác xây dựng cơ bản, nhà đất, công trình đô thị.

9/ Sở Giao thông - Vận tải.

10/ Sở Thương nghiệp và Hợp tác xã mua bán.

11/ Sở Y tế.

12/ Sở Giáo dục: quản lý cả giáo dục chuyên nghiệp và dạy nghề, giáo dục mầm non.

13/ Sở Văn hoá và Thông tin.

14/ Sở Thể dục thể thao.

15/ Uỷ ban Thanh tra.

16/ Trọng tài kinh tế.

17/ Ban Tổ chức chính quyền.

18/ Ngân hàng Nhà nước.

19/ Bộ Chỉ huy quân sự.

20/ Công an tỉnh.

21/ Bưu điện tỉnh.

22/ Văn phòng UBND tỉnh: quản lý cả công tác thi đua, khen thưởng, ngoại vụ, kinh tế đối ngoại, dân tộc, tôn giáo.

23/ Sở Thuỷ sản.

24/ Sở Thuỷ lợi.

25/ Phòng Tư pháp.

- Gồm 25 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước, chịu sự chỉ đạo và lãnh đạo toàn diện của UBND tỉnh đồng thời chịu sự chỉ đạo hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ ngành dọc cấp trên.

- Mỗi cơ quan là 1 đơn vị dự toán, được mở tài khoản tại Ngân hàng và có khuôn dấu riêng để hoạt động.

- Trước mắt các cơ quan: Trọng tài kinh tế, Phòng tư pháp tỉnh do Văn phòng UBND tỉnh dự toán chung và lo công tác hành chính quản lý các cơ quan này.

B/  ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC UBND TỈNH QUẢNG BÌNH

- Đài phát thanh tỉnh: là 1 đơn vị dự toán sự nghiệp, được mở tài khoản tại Ngân hàng và có khuôn dấu riêng để hoạt động.

C/ CÁC ĐƠN VỊ SẢN XUẤT KINH DOANH THUỘC UBND TỈNH QB

1/ Công ty xuất nhập khẩu.

2/ Công ty lương thực.

3/ Công ty vật tư tổng hợp.

4/ Công ty hợp tác Lâm nghiệp Việt Lào ( các đơn vị này có quyết định cụ thể)

Điều 2: Các cơ quan đơn vị nêu ở điều I, khẩn trương xây dựng phương án, chức năng nhiệm vụ, cơ cấu bộ máy, biên chế và cán bộ ( Bao gồm quản lý Nhà nước, sự nghiệp và sản xuất kinh doanh) trình UBND tỉnh xem xét quyết định, phấn đấu hoàn thành trước 31/8/1989

Điều 3: Giao cho Ban Tổ chức chính quyền tỉnh hướng dẫn, tham gia với các ngành trong công tác kiện toàn bộ máy, tổng hợp tình hình báo cáo UBND tỉnh.

Điều 4: Các đồng chí Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức chính quyền tỉnh, thủ trưởng các ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thủ trưởng các cơ quan đơn vị nêu ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Trần Sự