• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày hết hiệu lực: 06/08/2018
UBND TỈNH QUẢNG BÌNH
Số: 29/2001/CT-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Bình, ngày 16 tháng 8 năm 2001

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

QUẢNG BÌNH

 
   

Số: 29/2001/CT-UB

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

                Đồng Hới, ngày 16 tháng 8 năm 2001

CHỈ THỊ CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

V/v Triển khai thực hiện Nghị định số 25/1998/NĐ-CP

của Chính phủ

 

 

Ngày 05/5/1998 Chính phủ Ban hành Nghị định số 25/1998/NĐ-CP về huy động lực lượng dự bị động viên khi chưa đến mức phải động viên cục bộ.

Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 565/1999/TT-BQP ngày 08/3/1999 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/1998/NĐ-CP ngày 05/5/1998 của Chính phủ, Bộ Tổng tham mưu - Bộ quốc phòng đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn triển khai thực hiện thống nhất trong toàn quốc từ năm 2001.

Để Nghị định 25/1998/NĐ-CP ngày 05/5/1998 của Chính phủ được triển khai trên địa bàn toàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, giám đốc các Sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh triển khai thực hiện tốt các việc sau đây:

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị định số 25/1998/NĐ-CP ngày 5/5/1998 của Chính phủ cho cán bộ, nhân dân để mọi người hiểu và tự giác thực hiện đúng các điều quy định trong Nghị định, nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm trong tổ chức và  thực hành động viên khi có tình huống xảy ra.

2. Giao cho Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho các cấp, các ngành triển khai thực hiện Nghị định 25/1998/NĐ-CP ngày 05/5/1998 của Chính phủ theo đúng quy định của Bộ Quốc phòng, xong trong quý 3/2001.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, giám đốc các Sở, ban ngành, đoàn thể trong tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh theo dõi, tổng hợp tình hình, báo cáo cho UBND tỉnh./.

 

 

 

Nơi nhận:

1/01/clip_image003.gif" width="2" />- BTL Quân khu 4;

- Thường vụ Tỉnh uỷ;               (Để báo cáo)

- Thường trực HĐND tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;

- HĐND, UBND 7 huyện, thị xã;

- CHTQS 7 huyện, thị xã;

- Lưu VT, NC.

TM. UBND TỈNH QUẢNG BÌNH

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

 

Đinh Hữu Cường

 

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Đinh Hữu Cường

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.