• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 06/06/1990
UBND TỈNH QUẢNG BÌNH
Số: 27/CT-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Bình, ngày 6 tháng 6 năm 1990

CHỈ THỊ UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

V/v tăng cường công tác quản lý các phương tiện đánh bắt hải sản hoạt động trên địa bàn tỉnh

________________________

Hiện nay tàu thuyền của ngoài tỉnh đến đánh bắt hải sản ở tỉnh ta rất đông. Nhiều tàu thuyền sử dụng các loại nghề thuộc danh mục cấm khai thác, vi phạm pháp lệnh của Hội đồng Nhà nước và các điều quy định về bảo vệ và phát triển nguồn lợi hải sản của tỉnh. Để tăng cường bảo vệ và bổ sung nguồn lợi cho khu vực nhất là đối với các hải sản quy hiếm, đang trong mùa sinh đẻ, UBND tỉnh yêu cầu:

1/ Các cơ quan chức năng như Công an, Bộ đội biên phòng, Sở Thuỷ sản...các địa phương có biển cần tăng cường công tác quản lý, kiểm tra các tàu thuyền ngoài tỉnh đến đánh bắt hải sản trên địa phận của tỉnh. Các tàu thuyền ngoài tỉnh đến đánh bắt hải sản trên vùng biển của ta phải có giấy phép của Sở Thuỷ sản Quảng Bình. Các tàu thuyền được sử dụng các loại nghề và phương tiện đã cho phép. Nếu tàu thuyền nào sử dụng các loại phương tiện khai thác không ghi trong giấy phép, các cơ quan chức năng có quyền tạm giữ để xử lý.

2/ Cấm tất cả các tàu thuyền dùng phương tiện lặn, dùng chất nổ để khai thác hải sản trên vùng biển của tỉnh. Tàu thuyền vi phạm thì tuỳ theo mức độ sai phạm mà xử lý từ hình thức xử phạt hành chính cho đến kiến nghị truy tố trước pháp luật.

3/ Các tàu thuyền ngoài tỉnh khi có giấy phép được đánh bắt hải sản trên địa phận Quảng Bình phải nộp thuế tài nguyên và thuê hàng hoá theo luật hiện hành. nếu tàu thuyền nào bán sản phẩm cho tỉnh theo định mức và hướng dẫn của Sở Thuỷ sản thì chỉ đóng thuế tài nguyên (căn cứ pháp lệnh Hội đồng Nhà nước ký ngày 30/3/1990).

4/ Chi cục thuế công thương nghiệp phối hợp với Công an, Bộ đội biên phòng và Sở Thuỷ sản để triển khai việc thu thuế đối với tàu thuyền đánh bắt hải sản ở trên địa bàn của tỉnh Quảng Bình.

5/ Các địa phương, các cơ quan chức năng phối hợp quy định bến bãi đậu và hướng dẫn đậu đúng bến bãi cho các tàu thuyền ngoài tỉnh. Các tàu thuyền ngoài tỉnh phải thực hiện nghiêm chỉnh an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên khu vực.

Nhận được chỉ thị này yêu cầu các ban các ngành các cơ quan chức năng và các địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc và thông báo cho các tàu thuyền ngoài tỉnh đến đánh bắt hải sản ở tỉnh ta biết để thực hiện./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Hồ Khắc Hồng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.