• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 11/08/1990
UBND TỈNH QUẢNG BÌNH
Số: 34/CT-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Bình, ngày 11 tháng 8 năm 1990

CHỈ THỊ UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

V/v thi hành Hiệp định Quy chế Biên giới Việt Nam - Lào

________________________

Hiệp định về Biên giới Quốc gia giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, và Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào ký ngày 01/3/1990 đã được Hội đồng Nhà nước phê chuẩn ngày 05/5/1990, sẽ có hiệu lực sau 180 ngày kể từ ngày 2 bên trao đổi thư phê chuẩn.

Để thi hành hiệp định về biên giới, xây dựng biên giới hữu nghị giữa 2 nước, góp phần bảo vệ an ninh biên giới, tăng cường tình đoàn kết chiến đấu giữa nhân dân hai nước và tạo thuận lợi cho việc sinh sống của nhân dân hai bên biên giới, UBND tỉnh yêu cầu chính quyền các cấp, các đơn vị, ban ngành, đoàn thể ở địa phương thực hiện tốt một số công tác sau:

1/ UBND các huyện, thị xã, thị trấn, phường, xã thủ trưởng các đơn vị ban, ngành, đoàn thể ở tỉnh và cơ sở tổ chức cho cán bộ công nhân viên, lực lượng vũ trang nhân dân, nhất là vùng biên giới học tập quán triệt nội dung hiệp định về biên giới có kế hoạch tổ chức thực hiện chỉ đạo chặt chẽ việc thi hành hiệp định ở đơn vị, địa phương mình.

2/ Riêng đối với các huyện, xã có biên giới, cần cử một số cán bộ (của UBND huyện, các ngành có liên quan, xã) để chỉ đạo việc thi hành hiệp định ở đơn vị, địa phương phối hợp với chính quyền các xã biên giới, các ngành cùng cấp của Lào giải quyết dứt điểm các vụ, việc có liên quan đến hiệp định quy chế biên giới (định cư, xâm canh, xâm cư, người vượt biên giới sang Lào...)

3/Các ngành chức năng ở tỉnh (Công an, Quân sự, Biên phòng, Lâm nghiệp, Ngân hàng, Hải quan...) có trách nhiệm hướng dẫn cho các địa phương, đơn vị triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện, phối hợp chặt chẽ trong việc thi hành hiệp định. Giao cho Công an tỉnh (Biên phòng) quản lý hồ sơ, tài liệu biên giới của tỉnh, theo dõi báo cáo tình hình tổ chức thực hiện hiệp định quy chế biên giới lên Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng, Ban biên giới của tỉnh, chuẩn bị tình hình để làm việc với Ban Biên giới Hội đồng Bộ trưởng và bạn Lào khi có yêu cầu.

4/ UBND các huyện, thị xã, thủ trưởng các đơn vị ban, ngành, đoàn thể thực hiện chế độ báo cáo định kỳ (tháng, quý, năm) về việc tổ chức thực hiện hiệp định quy chế biên giới lên UBND tỉnh đồng gửi Ban chỉ huy Biên phòng tỉnh.

5/ Để theo dõi việc tổ chức thực hiện Hiệp định về quy chế biên giới ở tỉnh, UBND cử:

- Đ/c Hồ Khắc Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách công tác biên giới của tỉnh, trực tiếp làm trưởng ban biên giới của tỉnh.

 - Đ/c Phạm Bá Hạt - Phó giám đốc Công an tỉnh - Phó ban.

- Đ/c Nguyễn Khắc Thái - Chánh văn  phòng UBND tỉnh - ủy viên.

- Đ/c Hoàng Đức Biểu - Chuyên viên UBND tỉnh - Chuyên viên ban.

- Đ/c Lê Xuân Huynh - Phó phòng Công an tỉnh - Chuyên viên ban.

- Đ/c Nguyễn Ngọc Chồi - Cán bộ Biên phòng tỉnh - Chuyên viên ban.

Quá trình tổ chức thực hiện có gì phát sinh các địa phương, đơn vị báo cáo lên UBND tỉnh để chỉ đạo./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Trần Sự

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.