• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 24/04/1990
UBND TỈNH QUẢNG BÌNH
Số: 377/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Bình, ngày 24 tháng 4 năm 1990

QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

V/v thành lập Sở Tư pháp

________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ban hành ngày 11/7/1989;

- Căn cứ thông báo số 46/TB-TW ngày 12/12/1987 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thường vụ Hội đồng Bộ trưởng; Thông tư 463/TCCB ngày 21/6/1988 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức cơ quan Tư pháp tỉnh;

- Căn cứ Thông báo số 43/ TB-TV ngày 09/4/1990 của Thường vụ Tỉnh uỷ về việc lập Sở Tư pháp tỉnh;

- Xét phương án kiện toàn tổ chức bộ máy của Phòng Tư pháp tỉnh tại Tờ trình số: 02/TP ngày 26/7/1989;

- Theo đề nghị của đồng chí Trưởng Ban tổ chức chính quyền tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, kể từ ngày ký quyết định.

Điều 2: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Tư pháp:

1. Chức năng:

Sở Tư pháp là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh có chức năng giúp UBND tỉnh quản lý thống nhất các công việc về Tư pháp trong phạm vi toàn tỉnh. Đồng thời là cơ quan thuộc hệ thống tư pháp chịu sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Tư pháp.

Sở Tư pháp là một đơn vị dự toán độc lập, có khuôn dấu riêng và được mở tài khoản để hoạt động.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn: Sở Tư pháp thực hiện theo Thông tư hướng dẫn số 463/TCCB ngày 21/6/1988 của Bộ Tư pháp.

Hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ đó lên UBND tỉnh.

3. Tổ chức bộ máy của Sở Tư pháp

a) Lãnh đạo Sở Tư pháp có Giám đốc và một phó giám đốc giúp việc; thực hiện chế độ lãnh đạo làm việc trực tiếp với chuyên viên.

b) Bộ máy của Sở gồm một số chuyên viên làm việc trực tiếp với lãnh đạo Sở.

Đồng chí Giám đốc Sở có trách nhiệm xây dựng quy chế làm việc giữa các bộ  phận và từng cá nhân trong Sở.

Biên chế của Sở Tư pháp thực hiện theo biên chế tỉnh giao hàng năm.

Điều 3: Các đồng chí: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các ngành có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Những văn bản trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Trần Sự

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.