• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 13/11/1990
UBND TỈNH QUẢNG BÌNH
Số: 731/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Bình, ngày 13 tháng 11 năm 1990

QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

V/v quy định danh mục các trục đường thuộc tỉnh quản lý

________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ban hành ngày 11/7/1989;

- Căn cứ tình trạng đường trong tỉnh hiện nay;

- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay quy định danh mục các tuyến đường bộ, đường thuỷ thuộc tỉnh quản lý đưa vào khai thác và sử dụng (có chi tiết kèm theo)

Điều 2: Các đơn vị các ngành, các địa phương trong tỉnh căn cứ vào danh mục đã quy định để sử dụng khai thác cho các loại phương tiện hoạt động trên các tuyến đường nói trên kể từ ngày ký.

Điều 3: Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải và các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Hoàng Đạo

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.