• Quyết định 15/2020/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định hạn mức giao, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  05/11/2020

  15/11/2020

 • Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND

  Quy định nội dung, mức chi tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức và thi (xét) nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  02/11/2020

  15/11/2020

 • Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND

  Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021 - 2025

  02/11/2020

  15/11/2020

 • Quyết định 14/2020/QĐ-UBND

  Về việc phân câp thực hiện việc đăng ký phương tiện và quản lý phương tiện được miễn đăng ký phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  18/09/2020

  05/10/2020

 • Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 161/2015/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2015 và Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ đầu tư tu bổ di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020

  17/09/2020

  01/10/2020

 • Quyết định 12/2020/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý vật liệu nô công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định 26/2019/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam

  04/09/2020

  20/09/2020

 • Quyết định 13/2020/QĐ-UBND

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn chức danh Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Sở, Ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 03/20n/QĐ-UBND ngày 07/01/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam

  04/09/2020

  15/09/2020

 • Quyết định 11/2020/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về phân cấp, ủy quyền thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  20/08/2020

  01/09/2020

 • Quyết định 10/2020/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 05/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

  17/07/2020

  01/08/2020

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.