• Nghị quyết 40/2021/NQ-HĐND

  Quy định mức thưởng đối với tập thể, cá nhân lập thành tích trong thi đấu tại các giải thể thao cấp quốc gia, cấp tỉnh

  08/12/2021

  20/12/2021

 • Nghị quyết 43/2021/NQ-HĐND

  Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khó khăn khác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  08/12/2021

  20/12/2021

 • Nghị quyết 37/2021/NQ-HĐND

  Về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2025

  08/12/2021

  01/01/2022

 • Nghị quyết 39/2021/NQ-HĐND

  Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 19 tháng 4 năm 2017 và Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND ngày 13 tháng 01 năm 2021 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đào tạo kỹ thuật chuyên sâu cho viên chức sự nghiệp y tế công lập tỉnh, giai đoạn 2017-2021

  08/12/2021

  20/12/2021

 • Nghị quyết 31/2021/NQ-HĐND

  Về quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  29/09/2021

  11/10/2021

 • Nghị quyết 29/2021/NQ-HĐND

  Sửa đổi điểm b khoản 4 Điều 2 Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 03 tháng 10 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; chế độ hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  29/09/2021

  11/10/2021

 • Nghị quyết 32/2021/NQ-HĐND

  Về quy định mức hỗ trợ xây dựng chòi/phòng trú bão, lũ, lụt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025

  29/09/2021

  11/10/2021

 • Nghị quyết 33/2021/NQ-HĐND

  Quy định mức thu dịch vụ và chính sách hỗ trợ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (thuốc Methadone) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  29/09/2021

  11/10/2021

 • Nghị quyết 34/2021/NQ-HĐND

  Về Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025

  29/09/2021

  11/10/2021

 • Nghị quyết 35/2021/NQ-HĐND

  Quy định cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025

  29/09/2021

  11/10/2021

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.