• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 29/01/2010
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2017
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 236/2009/TT-BTC
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
15/12/2009 Văn bản được ban hành 236/2009/TT-BTC
29/01/2010 Văn bản có hiệu lực 236/2009/TT-BTC
01/01/2013 Được bổ sung 189/2012/TT-BTC
03/02/2014 Bị thay thế 200/2013/TT-BTC
01/01/2017 Văn bản hết hiệu lực 236/2009/TT-BTC
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.