Sign In

 

 

 

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu bổ xung Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 84 của hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 và Điều 70 của Luật tổ chức Quốc hội;

Căn cứ vào tờ trình của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và biên bản kết quả bầu cử ngày 29 tháng 10 năm 1994 về việc bầu bổ xung Uỷ viên ban thường vụ quốc hội;

 

QUYẾT NGHỊ

Ông Lý tài Luận giữ chức vụ Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

Nghị quyết này đã được quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 1 tháng 11 năm 1994./.

Đang cập nhật

(Đã ký)

 

Nông Đức Mạnh