Sign In

 

 

 

 

 

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu bổ xung chủ nhiệm Uỷ ban kinh tế và ngân sách của Quốc hội

 

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 73 của Luật tổ chức Quốc hội;

Căn cứ vào tờ trình của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và biên bản kết quả bầu cử ngày 29 tháng 29 tháng 10 năm 1994 về việc bầu bổ xung chủ nhiệm Uỷ ban kinh tế và ngân sách của Quốc hội;

 

QUYẾT NGHỊ :

Ông Lý Tài Luận giữ chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban kinh tế và ngân sách của Quốc hội

Nghị quyết này đã được quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 1 tháng 11 năm 1994./.

Chủ tịch Quốc hội

(Đã ký)

 

Nông Đức Mạnh