Sign In

 

 

 

 

NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt đề nghị củaThủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 84 và Điều 114 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ĐIều 74 của Luật tổ chức Quốc hội, Điều 2 của Luật tổ chức Chính phủ và Nghị quyết của Quốc hội khoá IX, kỳ họp thứ nhất ngày 30/9/1992 quy định các Bộ và cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ lâm nghiệp tại phiên họp ngày 15/12/1992;

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Hà giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ hai thông qua ngày 16 tháng 12 năm 1992./.

Chủ tịch Quốc hội

(Đã ký)

 

Nông Đức Mạnh