Sign In

NGHỊ QUYẾT

Về đầu tư tu bổ di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh

trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 -2020

____________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 14

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2598/TTr-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đề nghị ban hành Nghị quyết về Cơ chế tu bổ di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; Báo cáo thẩm tra số 38/BC-HĐND ngày 02 tháng 7 năm 2015 của Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đầu tư tu bổ di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 như sau:

1. Mục tiêu: tu bổ và dựng nhà bia 27 di tích và hạng mục di tích quốc gia, 139 di tích cấp tỉnh đã xuống cấp nghiêm trọng nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị di tích trên địa bàn tỉnh (danh mục và phân kỳ đầu tư tu bổ di tích theo phụ lục đính kèm).

2. Tổng mức đầu tư:  80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng)

3. Thời gian và tiến độ thực hiện: từ năm 2016 đến hết năm 2020.

4. Nguồn vốn đầu tư

a) Các dự án tu bổ di tích quốc gia: nguồn kinh phí chủ yếu từ ngân sách tỉnh.

b) Các dự án tu bổ di tích cấp tỉnh: nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách tỉnh, nguồn đối ứng từ ngân sách địa phương và nguồn xã hội hóa.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh:

1. Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách tỉnh để đầu tư tu bổ di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh đối với từng dự án cụ thể.

2. Đối với những nội dung phát sinh trong quá trình thực hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để giải quyết và báo cáo Hội đồng nhân dân tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam Khoá VIII, Kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 07  tháng 7 năm 2015 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

Nơi nhận:

- UBTVQH;

- Ban CTĐB - UBTVQH;

- VP: QH, CTN, CP;

- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Ban TVTU, TT HĐND, UBND tỉnh;

- UBMTTQVN, Đoàn ĐBQH tỉnh;

- Các Ban HĐND tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh; 

- Sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh;

- TT.HĐND, UBND các huyện, thành phố; 

- TTXVN tại QN;

- TT Tin học - Công báo tỉnh;

- Báo QNam, Đài PT-TH QNam;

- CPVP, CV;

- Lưu VT, CTHĐ (Hương).

CHỦ TỊCH

 

 

 

(đã ký)

 

 

 Nguyễn Ngọc Quang

 

 

Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Ngọc Quang