• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/11/1994
QUỐC HỘI
Số: Không số
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Nam, ngày 1 tháng 11 năm 1994

 

 

 

 

 

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu bổ xung phó chủ nhiệm y ban khoa học, công nghệ và môi trường của quốc hội

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 73 của LuậtTtổ chức Quốc hội;

Căn cứ vào tờ trình của Chủ tịch Quốc hội và biện bản kết quả bầu cử ngày 29/10/1994 về việc bầu bổ sung Phó chủ nhiệm Uỷ ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội;

 

QUYẾT NGHỊ

Ông Vũ Minh Mão giữ chức vụ Phó chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 1 tháng 11 năm 1994./.

 

 

 

Chủ tịch Quốc hội

(Đã ký)

 

Nông Đức Mạnh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.