• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/11/1994
QUỐC HỘI
Số: Không số
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Nam, ngày 1 tháng 11 năm 1994

 

 

 

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu bổ xung Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 84 của hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 và Điều 70 của Luật tổ chức Quốc hội;

Căn cứ vào tờ trình của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và biên bản kết quả bầu cử ngày 29 tháng 10 năm 1994 về việc bầu bổ xung Uỷ viên ban thường vụ quốc hội;

 

QUYẾT NGHỊ

Ông Lý tài Luận giữ chức vụ Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

Nghị quyết này đã được quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 1 tháng 11 năm 1994./.

Đang cập nhật

(Đã ký)

 

Nông Đức Mạnh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.