• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 23/06/1994
QUỐC HỘI
Số: Không số
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Nam, ngày 23 tháng 6 năm 1994

 

 

 

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc ông Mai Thúc Lân được thôi giữ các chức vụ y viên Uỷ ban thường vụ quốc hội chủ nhiệm Uỷ ban kinh tế và ngân sách của quốc hội

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 2 của Luật Tổ chức Quốc hội;

Theo yêu cầu công tác;

Căn cứ vào tờ trình của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và biên bản kết quả bỏ phiếu ngày 18 tháng 6 năm 1994;

 

QUYẾT NGHỊ

Ông Mai Thúc Lân được thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm Uỷ ban kinh tế và ngân sách của Quốc hội để nhận công tác khác.

Nghị quyết này đã được quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 23 tháng 6 năm 1994./.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ tịch Quốc hội

(Đã ký)

 

Nông Đức Mạnh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.