• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 08/04/2016
CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Số: 130/2016/QH13
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Nam, ngày 8 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

BẦU CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

 

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;

Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân tối cao số 62/2014/QH13;

Căn cứ Nội quy kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 102/2015/QH13;

Căn cứ đề nghị của Chủ tịch nước tại Tờ trình số 09/TTr-CTN ngày 07 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ngày 08 tháng 4 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ông Nguyễn Hòa Bình giữ chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 08 tháng 4 năm 2016.

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

 

 
Nguyễn Thị Kim Ngân

 

Chủ tịch Quốc hội

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Kim Ngân

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.