• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/10/1992
QUỐC HỘI
Số: Không số
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Nam, ngày 1 tháng 10 năm 1992

 

 

 

 

NGHỊ QUYẾT

Phê chuẩn đề nghị của chủ tịch nước về danh sách Phó chủ tịch và các uỷ viên Hội đồng quốc phòng và

an ninh

Căn cứ vào Điều 84, Điều 103 và Điều 104 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Điều 71 của Luật tổ chức Quốc hội;

Căn cứ Biên bản kết quả bỏ phiếu của Quốc hội phê chuẩn Phó Chủ tịch và các Uỷ viên của Hội đồng Quốc phòng và An ninh ngày 01/10/1992 theo danh sách đề nghị của Chủ tịch nước;

 

QUYẾT NGHỊ:

Phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách Phó Chủ tịch và các Uỷ viên của Hội đồng Quốc phòng và An ninh, gồm có:

Phó Chủ tịch:

Võ Văn Kiệt

Các Uỷ viên:

Nông Đức Mạnh

Đoàn Khuê

Bùi Thiện Ngộ

Nguyễn Mạnh Cầm.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ nhất thông qua ngày 01 tháng 10 năm 1992./.

Chủ tịch Quốc hội

(Đã ký)

 

Nông Đức Mạnh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.