• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 10/09/2008
CHỦ TỊCH NƯỚC
Số: 17/2008/L-CTN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Nam, ngày 10 tháng 9 năm 2008

LỆNH

Về việc công bố Pháp lệnh

______________

CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ Điều 19 của Luật Tổ chức Quốc hội;

Căn cứ Điều 51 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

NAY CÔNG BỐ:

Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển.

Đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII thông qua ngày 27 tháng 8 năm 2008./.

 

Chủ tịch nước

Chủ tịch nước

(Đã ký)

 

Nguyễn Minh Triết

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.