• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 18/12/2017
HĐND TỈNH QUẢNG NAM
Số: 45/2017/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Nam, ngày 7 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Quy định mức chi chế độ thù lao cho người đọc, nghe, xem

để kiểm tra báo chí lưu chiểu

________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 6  

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Thông tư số 81/2017/TT-BTC ngày 09 tháng 8 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu;

Xét Tờ trình số 6199/TTr-UBND  ngày 10 tháng11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức chi chế độ thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu; Báo cáo thẩm tra số  70/BC-HĐND ngày 30 tháng 11 năm 2017 của Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận tại kỳ họp.

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định mức chi chế độ thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra các tác phẩm báo chí lưu chiểu theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 52 Luật Báo chí năm 2016 và các tác phẩm báo chí đã được kiểm tra lưu chiểu phải thẩm định nội dung theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh.

2. Đối tượng áp dụng

Người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu, thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu, gồm:

a) Công chức được giao nhiệm vụ thường xuyên đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu thuộc Sở Thông tin và Truyền thông; 

b) Cộng tác viên: Người được Sở Thông tin và Truyền thông ký hợp đồng cộng tác viên đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu;

c) Thành viên Hội đồng thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu do cấp có thẩm quyền thành lập.

Điều 2. Các mức chi

1. Mức chi trả thù lao đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu (mức chi G quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 4 Thông tư số 81/2017/TT-BTC ngày 09/8/2017 của Bộ Tài chính): 130.000 đồng/ngày/định mức tin, bài theo ngày.

Đối tượng quy định tại điểm a, Khoản 2, Điều 1 Nghị quyết này chỉ áp dụng khi số lượng tin, bài vượt định mức theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông về định mức tin, bài.

2. Mức chi thù lao thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu: 400.000 đồng/vấn đề/văn bản tham gia ý kiến (tối đa 03 ý kiến/01 vấn đề).

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Những nội dung liên quan khác không quy định tại Nghị quyết này thực hiện theo quy định tại Thông tư số 81/2017/TT-BTC ngày 09/8/2017 của Bộ Tài chính về quy định chế độ thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu.

4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 12 năm 2017.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2017.

                                                       

 

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Ngọc Quang

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.