• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/08/2018
HĐND TỈNH QUẢNG NAM
Số: 12/2018/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Nam, ngày 19 tháng 7 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Quy định tỷ lệ phân chia nguồn thu cấp quyền khai thác

tài nguyên nước cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh

__________________________________

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

KHÓA IX , KỲ HỌP THỨ 7

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước;

Căn cứ Thông tư số 132/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018;

Xét Tờ trình số 2964/TTr-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết quy định tỷ lệ phân chia nguồn thu cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho các cấp ngân sách; Báo cáo thẩm tra số 69/BC-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định tỷ lệ phân chia nguồn thu cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh.

2. Đối tượng áp dụng

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện tỷ lệ phân chia nguồn thu cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Tỷ lệ phân chia nguồn thu cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho các cấp ngân sách

1. Điều tiết 70% ngân sách cấp Trung ương và 30% ngân sách cấp tỉnh đối với giấy phép do cơ quan Trung ương cấp;

2. Điều tiết 100% ngân sách cấp tỉnh đối với giấy phép do Ủy ban nhân dân tỉnh cấp.

Điều 3. Thời gian áp dụng

1. Tỷ lệ phân chia nguồn thu cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho các cấp ngân sách được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

2. Căn cứ vào số thu cấp quyền khai thác tài nguyên nước phát sinh thực tế, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về phương án hỗ trợ cho các địa phương, sau đó tổng hợp báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2018.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2018./.

 

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Ngọc Quang

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.