• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 10/10/2018
HĐND TỈNH QUẢNG NAM
Số: 29/2018/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Nam, ngày 22 tháng 9 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  cấp huyện trên địa bàn tỉnh

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 35/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyêt toán kinh phí bảo đảm hoạt đặng củaa Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quôc Việt Nam và ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, Ban tư vấn thuộc ủy ban Mặt trận Tô quốc Việt Nam cấp huyện;

Xét Tờ trình số 5311 /TTr-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2018 của ủy ban nhân dân tỉnh để nghị quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ban tư vẩn thuộc ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh; Bảo cáo thẩm tra sổ 126/BC-HĐND ngày 21 thảng 9 năm 2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Nghị quyết này quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ban tư vấn thuộc ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Nội dung chi

Thực hiện theo quy địrih tại Điều 4 Thông tư số 35/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính về về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và ủỵ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, Ban tư vấn thuộc ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện.

Điều 3. Các mức chi

1. Hỗ trợ hằng tháng cho lãnh đạo Hội đồng tư vấn thuộc ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh là đối tượng không hưởng lương từ ngân sách nhà nước:

Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn: 1,0 lần mức lương cơ sở.

Phó chủ nhiệm Hội đồng tư vấn: 0,8 lần mức lương cơ sở.

Hỗ trợ hằng tháng cho lãnh đạo Ban tư vấn thuộc ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện là đối tượng không hưởng lương từ ngân sách nhà nước:

Trưởng Ban tư vấn: 0,18 lần mức lương cơ sở.

Phó Trưởng Ban tư vấn: 0,12 lần mức lương cơ sở.

Chi viết báo cáo và góp ý văn bản: 500.000 đồng/văn bản hoặc báo cáo.

Các nội dung chi khác đã có chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi hiện hành thì thực hiện theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Nguồn kinh phí thực hiện           

Kinh phí bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh do ngân sách tỉnh bảo đảm và được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

Kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban tư vấn thuộc ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện do ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu với mức 10 triệu đông/ban/năm; môi huyện, thị xã, thành phố được hỗ trợ tối đa 02 ban.

Riêng năm 2018, các đơn vị, địa phương tự cân đối, sắp xếp trong phạm vi dự toán ngân sách đã được cấp thẩm quyền giao.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Giao ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Những nội dung khác liên quan kinh phí bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh và Ban tư vấn thuộc ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện không quy định tại Nghị quyết này thực hiện theo quy định tại Thông tư số 35/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 nam 2018 của Bộ Tài chính.

4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 10 năm 2018.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX, thông qua tại kỳ họp thứ 8, ngày 28 tháng 9 năm 2018./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Ngọc Quang

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.