• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/08/2019
Số: 01/2019/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Nam, ngày 12 tháng 7 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

 

Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 161/2015/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ đầu tư tu bổ di tích quốc gia và di tích  cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh

 giai đoạn 2016 -2020

____________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

        KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 10

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 thảng 5 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 thảng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Xét Tờ trình số 3297/TTr-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 161/2015/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ đầu tư tu bố di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; Báo cáo thẩm tra số 60/BC-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2019 của Ban Văn hóa -Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

        Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 161/2015/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ đầu tư tu bổ di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020

  1. Khoản 1 Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau:

       “1. Mục tiêu: Tu bổ và dựng nhà bia 32 di tích và hạng mục di tích quốc gia, 158 di tích cấp tỉnh đã xuống cấp nghiêm trọng nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị di tích trên địa bàn tỉnh”

        2. Sửa đổi, bổ sung danh mục tu bổ dỉ tích quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 161/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh như sau:

        a) Đưa ra khỏi danh mục tu bổ 01 di tích quốc gia và 07 di tích cấp tỉnh; điều chuyển 01 di tích cấp tỉnh từ tu bổ sang dựng bia (Phụ lục 01).

        b) Bổ sung vào danh mục tu bổ 04 di tích quốc gia và 10 di tích cấp tỉnh (Phụ lục 02).

        c) Bổ sung vào danh mục xây dựng nhà bia đối với 02 di tích quốc gia và dụng bia đối với 16 di tích cấp tỉnh hiện là phế tích hoặc không còn vết tích (Phụ lục 03).”  

        3. Sửa đổi khoản 2 Điều 1 như sau:

        “2. Tổng mức đầu tư: 87.500.000.000 đồng (Tám mươi bảy tỷ năm trăm triệu đồng)

         Điều 2. Tổ chức thực hiện

         1. Giao ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết; đồng thời bố trí kinh phí sự nghiệp văn hóa theo kế hoạch hằng năm để địa phương, đơn vị xử lý, phòng chống mối mọt (đôi với di tích là kiên trúc nghệ thuật câu kiện gỗ và thanh tre) và xử lý thảm thực vật (đối với di tích tháp Chăm).

         2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

         3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2019.

          Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2019./.

 

Phụ lục 1

DANH MỤC DI TÍCH ĐƯA RA KHỎI NGHỊ QUYẾT 161 VÀ
CHUYỂN TỪ TU BỔ SANG DỰNG BIA

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh)

STT

 Tên di tích

Địa điểm

A

Danh mục di tích đưa ra khỏi Nghị quyết 161

I

Di tích quốc gia

1

Vụ thảm sát Vĩnh Trinh

Duy Hòa, Duy Xuyên

II

Di tích cấp tỉnh

 

1

Đình tiền hiền Thái Đông

Bình Nam, Thăng Bình

2

Nhà ông Nguyễn Y Kế

Tam Hiệp, Núi Thành

3

Sự kiện hầm Hấn

Duy Phước, Duy Xuyên

4

Văn Miếu huyện Duy Xuyên

Nam Phước, Duy Xuyên

5

Núi chùa Quảng Phú

Tam Phú,Tam Kỳ

6

Mộ tiến sĩ Phan Quang

Quế Châu, Quế Sơn

7

Căn cứ huyện ủy Quế Tiên

Thăng Phước, Hiệp Đức

B

Danh mục di tích chuyển từ tu bổ sang dựng bia

 

Di tích cấp tỉnh

1

 

Đồn Cao Lao

Bình Lâm, Hiệp Đức

 

 

 

Phụ lục 2

DANH MỤC DI TÍCH BỔ SUNG VÀO NGHỊ QUYẾT 161 ĐỂ TU BỔ

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh)

STT

Tên di tích

 

Địa điểm

 

I

Di tích Quốc gia

1

Đình Chiên Đàn

Tam Đàn, Phú Ninh

2

Tháp Chăm Bằng An

Điện An, Điện Bàn

3

Khu di tích lịch sử Cách mạng Trung Trung Bộ Nước Oa: duy tu bảo dưỡng các điểm di tích đã phục dựng

Trà Tân, Bắc Trà My

4

Chiến thắng Thượng Đức

Đại Lãnh, Đại Lộc

II

Di tích cấp tỉnh

1

Đình Mỹ Thạch

Tân Thạnh, Tam Kỳ

2

Đình Đông

Nam Phước, Duy Xuyên

3

Đình Phú Trà

Tam Thái, Phú Ninh

4

Vụ thảm sát Chợ Đàng

Quế Châu, Quế Sơn

5

Mộ Phạm Nhữ Dực

Hương An, Quế Sơn

6

Nhà thờ tiền hiền làng Hiền Lương

Bình Giang, Thăng Bình

7

Đình Trà Sơn

Bình Trung, Thăng Bình

8

Đình làng Bình Huề (Căn cứ Bình Huề)

Quế Bình, Hiệp Đức

9

Đình làng Hội An

Tiên Châu, Tiên Phước

10

Chiến thắng T'râm

Axan, Tây Giang

 
 

 

 

Phụ lục 3

DANH MỤC DI TÍCH BỔ SUNG VÀO NGHỊ QUYẾT 161 Đ DNG BIA NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh)

 

STT

Tên di tích

 

Địa điểm

I

Di tích quốc gia

1

Dinh trấn Thanh Chiêm

Điện Phương, Điện Bàn

2

Giếng nhà Nhì

Điện Ngọc, Điện Bàn

II

Di tích cấp tỉnh

1

Đồn Dương Bồ Trong (Chia Gan)

Qué Thọ, Hiệp Đức

2

Căn cứ huyện ủy Bắc Tam Kỳ

Tam Lộc, Phú Ninh

3

Chiến thắng cồn sốc

Duy Phước, Duy Xuyên

4

Vụ thảm sát Nông Sạn

Duy Tân, Duy Xuyên

5

Chiến thắng đường 104

Duy Hòa, Duy Xuyên

6

Chiến thắng đường Cái Mới

Duy Hòa, Duy Xuyên

7

Chiến thắng Đình Đông

Nam Phước, Duy Xuyên

8

Cây Dương thần

Duy Hải, Duy Xuyên

9

Vụ thảm sát Chợ Đàng

Quế Châu, Quế Sơn

10

Dốc Tầng

Quế Xuân 2, Quế Sơn

11

Hang đá Bể

Đông Phú, Quế Sơn

12

Vãn Thánh Thăng Bình

Hà Lam, Thăng Bình

       13

Vụ thảm sát tại hầm vườn nhà ông Đặng Trà

Bình Dương, Thăng Bình

14

Trạm tiền tiêu Đồi Xanh

Bình Dương, Thăng Bình

15

Di tích lịch sử làng Đào

Sông Kôn, Đông Giang

16

Cột Buồm

Ka Dăng, Đông Giang

 

 

 

 

 

 

 

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.