• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/08/2019
Số: 08/2019/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Nam, ngày 12 tháng 7 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ đối với người cao tuổi

trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

 

                          HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

                     KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 96/2018/TT-BTC ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Bộ Tài chính về quy định quản lý và sử dụng kinh phỉ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuôi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tin dụng và biểu dương, khen thưởng người cao tuôỉ;

Xét Tờ trình số 2108/TTr-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tinh về việc đề nghị quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuôỉ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Báo cáo thẩm tra số 34/BC- HĐND ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1.      Phạm vi điều chỉnh

Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ đối với người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

2.       Đối tượng áp dụng:

a)       Người cao tuổi là công dân Việt Nam cư trú trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ở tuổi thọ 70, 75, 80, 85,90, 95,100 tuổi và trên 100 tuổi.

b)       Cơ quan, đơn vị, tổ chức được giao nhiệm vụ tặng quà, chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi.

Điều 2. Mức chi

1.        Người cao tuổi thọ 70, 75 tuổi được chúc thọ và tặng quà gồm: Hiện vật trị giá 200.000 đồng và 300.000 đồng tiền mặt.

2.        Người cao tuổi thọ 80, 85 tuổi được chúc thọ và tặng quà gồm: Hiện vật trị giá 200.000 đồng và 400.000 đồng tiền mặt.

3.      Người cao tuổi thọ 90 tuổi được chúc thọ và tặng quà gồm: Hiện vật trị giá 200.000 đồng và 600.000 đồng tiền mặt.

4. Người cao tuổi thọ 95 tuổi được chúc thọ và tặng quà gồm: Hiện vật trị giá 200.000 đồng và 700.000 đồng tiền mặt.

5.      Người cao tuổi thọ 100 tuổi được chúc thọ và tặng quà gồm: 5 mét vải lụa trị giá tối thiểu 350.000 đồng và 1.000.000 đồng tiền mặt.

6.       Người cao tuổi thọ trên 100 tuổi hằng năm được chúc thọ và tặng quà gồm: Hiện vật trị giá 200.000 đồng và 1.000.000 đồng tiền mặt.

7.       Chi phí in ấn, mua, làm khung Giấy mừng thọ: 50.000 đồng/01 Giấy mừng thọ.

Điều 3. Thời điểm áp dụng và nguồn kinh phí thực hiện

1.       Thời điểm áp dụng: Kể từ ngày Thông tư số 96/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành (ngày 01 tháng 01 năm 2019).

2.       Ngân sách tỉnh đảm bảo 100% kinh phí thực hiện; dự kiến kinh phí hằng năm khoảng 15 tỷ đồng.

Trường họp các đon vị, địa phưong vận động được nguồn đóng góp, tài ừợ của các tổ chức, cá nhân, các nguồn thu họp pháp khác theo quy định của pháp luật thì được phép sử dụng để chi tăng thêm ngoài mức quy định nêu trên.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Giao ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2019.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quàng Nam khóa IX, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2019./.

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.