• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/08/2020
HĐND TỈNH QUẢNG NAM
Số: 04/2020/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Nam, ngày 15 tháng 7 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Giảm mức thu phí tham quan trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét Tờ trình số 3759/TTr-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đề nghị giảm phí tham quan trên địa bàn tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 46/BC-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Thống nhất giảm mức thu phí tham quan trên địa bàn tỉnh Quảng Nam quy định tại Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 và Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng đối với một số loại phí thuộc thẩm quyền. Cụ thể mức thu phí tham quan sau khi giảm như sau:

a) Đô thị cổ Hội An: 10.000 đồng/người/công trình;

b) Tháp cổ Mỹ Sơn: 20.000 đồng/người/lượt;

c) Tháp cổ Bằng An, Chiên Đàn, Khương Mỹ: 10.000 đồng/người/lượt;

d) Bảo tàng văn hóa Sa Huỳnh - Chămpa: 10.000 đồng/người/lượt;

d) Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm: 35.000 đồng/người/lượt;

e) Di tích lịch sử văn hóa rừng dừa Bảy Mẫu xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An: 15.000 đồng/người/lượt.

2. Thời gian áp dụng: Từ ngày 01 tháng 8 năm 2020 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020.

3. Kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2020 thực hiện mức thu phí tham quan các điểm nêu trên theo quy định tại Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 và Nghị quyết 21/2017/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Nghị quyết này hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2020.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 15 tháng 7 năm 2020./.

 

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Phan Việt Cường

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.