• Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 15/09/2020
Số: 13/2020/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Nam, ngày 4 tháng 9 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn chức danh
Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Sở, Ban, ngành, huyện, thị xã,
thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số
03/2011/QĐ-UBND ngày 07/01/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15/11/2010;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-TTCP-BNV ngày 08/09/2014 của Thanh tra Chính phủ - Bộ Nội vụ hướng dân chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 26/11/2019 của Tỉnh ủy Quảng Nam về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy từ nay đến hết năm 2020 và định hướng đến năm 2025;

Theo Công văn số 1732/SNV-CCVC ngày 26/8/2020 của Sở Nội vụ và đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 44/TTr-TTT ngày 28/8/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

        Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn chức danh Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Sở, Ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam tại Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 07/01/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam, như sau:

 1. Khoản 1 của Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau:

       “Điều 6. Các điều kiện khác

       1. Công chức được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Thanh tra Sở, huyện, thị xã, thành phố phải là Thanh tra viên trở lên hoặc có đủ điều kiện để bổ nhiệm vào ngạch Thanh tra viên; công chức được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra Sở, huyện, thị xã, thành phố phải là Chuyên viên hoặc Thanh tra viên; công chức bổ nhiệm vào các chức danh Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra nêu trên phải trong quy hoạch dự nguồn vào chức danh bổ nhiệm và không còn trong thời gian bị thi hành kỷ luật từ khiển trách trở lên”.

       2. Điểm b, d, đ, khoản 2, điểm a, khoản 3 của Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau:

       “Điều 7. Tiêu chuẩn cụ thể đối với chức danh Chánh Thanh tra Sở, huyện, thị xã, thành phố

 1. Trình độ

       b) Lý luận chính trị: Tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị trở lên”

       d) Có trình độ tin học theo tiêu chuẩn ngạch được bổ nhiệm.

       đ) Có trình độ ngoại ngữ theo tiêu chuẩn ngạch được bổ nhiệm.

 1. Độ tuổi, quá trình công tác
 1. Trừ trường hợp quy định tại điểm d, khoản 3 Điều này thì tuổi bổ nhiệm phải đủ tuổi để đảm nhiệm chức vụ được bổ nhiệm lần đầu ít nhất là 05 năm (60 tháng) tính từ thời điểm bổ nhiệm”.
 1. Điểm b, d, đ khoản 2 và điểm a, b khoản 3 của Điều 8 được sửa đổi, bổ sung như sau:

       “Điều 8. Tiêu chuẩn cụ thể đối với chức danh Phó Chánh Thanh tra Sở, huyện, thị xã, thành phố

 1. Trình độ
 1. Lý luận chính trị: Tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị trở lên;

         d) Có trình độ tin học theo tiêu chuẩn ngạch được bổ nhiệm.

        đ) Có trình độ ngoại ngữ theo tiêu chuẩn ngạch được bổ nhiệm.

 1. Độ tuổi, quá trình công tác
 1. Tuổi bổ nhiệm phải đủ tuổi để đảm nhiệm chức vụ được bổ nhiệm lần đầu ít nhất là 05 năm (60 tháng) tính từ thời điểm bổ nhiệm”
 2. Có thời gian ít nhất 03 năm (36 tháng) làm việc ở vị trí yêu cầu trình độ Đại học (không tính thời gian tập sự, thử việc), trong đó có ít nhất 02 năm (24 tháng) làm việc chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với ngành, lĩnh vực thanh tra”.

        Điều 2. Chánh Thanh tra tỉnh hướng dẫn, tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này, định kỳ hoặc đột xuất báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

        Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/9/2020. Các nội dung khác tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 07/01/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam không thuộc phạm vi sửa đổi, bổ sung của Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

         Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.