• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 09/11/2011
QUỐC HỘI
Số: 12/2011/QH13
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Nam, ngày 9 tháng 11 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

Về kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2011 – 2015

___________________

 

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Ngân sách Nhà nước; Nghị quyết số 10/2011/QH13 ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2011 - 2015;

Sau khi xem xét Báo cáo số 209/BC-CP ngày 16 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ; Báo cáo thẩm tra số 142/BC-UBTCNS13 ngày 18 tháng 10 năm 2011 của Ủy ban Tài chính - Ngân sách; Báo cáo tiếp thu, giải trình số 58/BC-UBTVQH13 ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về tình hình thực hiện vốn trái phiếu chính phủ năm 2011, dự kiến kế hoạch năm 2012 và kế hoạch giai đoạn 2011 - 2015 và ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Tổng mức đầu tư bằng nguồn vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2011 - 2015 không quá 225.000 tỷ đồng.

Điều 2.

Giao Chính phủ:

1. Xây dựng nguyên tắc, tiêu chí cụ thể để rà soát danh mục các dự án, công trình được quy định tại Nghị quyết số 881/NQ-UBTVQH12 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, 40 dự án đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội cho phép bổ sung trong năm 2011 và Chương trình kiên cố hóa trường lớp học, nhà công vụ cho giáo viên trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định. Không bổ sung mới danh mục dự án, công trình sử dụng vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2011 - 2015.

2. Khẩn trương quyết định các giải pháp đối với các dự án, công trình thuộc diện chuyển đổi hình thức đầu tư, giãn, hoãn, không được tiếp tục sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính phủ trong giai đoạn 2011 - 2015.

3. Không chuyển chỉ tiêu kế hoạch vốn trái phiếu chính phủ được Quốc hội quyết định hàng năm sang năm sau; căn cứ tiến độ giải ngân để huy động vốn trái phiếu chính phủ đáp ứng nhu cầu của dự án, công trình, không để tồn đọng vốn, sử dụng hiệu quả nguồn vốn đã huy động.

4. Có giải pháp nâng cao chất lượng quản lý, thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện và sử dụng vốn để bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả của các dự án, công trình được đầu tư từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ.

Điều 3.

Ủy ban thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tài chính - Ngân sách, Hội đồng Dân tộc, các Uỷ ban khác của Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội và các đại biểu Quốc hội theo chức năng, nhiệm vụ, giám sát việc quản lý, sử dụng vốn trái phiếu chính phủ tại các bộ, ngành và địa phương.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, tại kỳ họp thứ hai thông qua ngày 09 tháng 11 năm 2011./.

Chủ tịch Quốc hội

(Đã ký)

 

Nguyễn Sinh Hùng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.