• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2012
  • Ngày hết hiệu lực: 01/07/2019
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Số: 29/2011/TT-BTTTT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Nam, ngày 26 tháng 10 năm 2011

THÔNG TƯ

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông

________________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật Tần số Vô tuyến điện ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

QUY ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này 22 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông sau:

1. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten liền dùng cho thoại tương tự

Ký hiệu QCVN 37: 2011/BTTTT

2. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị VSAT hoạt động trong băng tần C

Ký hiệu QCVN 38: 2011/BTTTT

3. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị VSAT hoạt động trong băng tần Ku

Ký hiệu QCVN 39: 2011/BTTTT

4. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm đầu cuối di động mặt đất của hệ thống thông tin di động toàn cầu qua vệ tinh phi địa tĩnh trong băng tần 1 - 3 GHz

Ký hiệu QCVN 40: 2011/BTTTT

5. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động GSM

Ký hiệu QCVN 41: 2011/BTTTT

6. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến Điểm - Đa điểm dải tần dưới 1 GHz sử dụng truy cập TDMA

Ký hiệu QCVN 45: 2011/BTTTT

7. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến Điểm - Đa điểm dải tần dưới 1 GHz sử dụng truy cập FDMA

Ký hiệu QCVN 46: 2011/BTTTT

8. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến Điểm - Đa điểm dải tần dưới 1 GHz sử dụng truy cập DS-CDMA

Ký hiệu QCVN 48: 2011/BTTTT

9. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến Điểm - Đa điểm dải tần dưới 1 GHz sử dụng truy cập FH-CDMA

Ký hiệu QCVN 49: 2011/BTTTT

10. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên tàu cứu nạn

Ký hiệu QCVN 50: 2011/BTTTT

11. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên sông

Ký hiệu QCVN 51: 2011/BTTTT

12. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF sử dụng cho nghiệp vụ lưu động hàng hải

Ký hiệu QCVN 52: 2011/BTTTT

13. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vi ba số SDH Điểm - Điểm dải tần tới 15 GHz

Ký hiệu QCVN 53: 2011/BTTTT

14. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị thu phát vô tuyến sử dụng kỹ thuật điều chế trải phổ trong băng tần 2,4 GHz

Ký hiệu QCVN 54: 2011/BTTTT

15. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần 9 MHz - 25 MHz

Ký hiệu QCVN 55: 2011/BTTTT

16. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến nghiệp dư

Ký hiệu QCVN 56: 2011/BTTTT

17. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phao vô tuyến chỉ vị trí khẩn cấp hàng hải (EPIRB) hoạt động ở băng tần 406,0 MHz đến 406,1 MHz

Ký hiệu QCVN 57: 2011/BTTTT

18. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị gọi chọn số DSC

Ký hiệu QCVN 58: 2011/BTTTT

19. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điện thoại vô tuyến MF và HF

Ký hiệu QCVN 59: 2011/BTTTT

20. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bộ phát đáp Ra đa tìm kiếm và cứu nạn

Ký hiệu QCVN 60: 2011/BTTTT

21. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điện thoại vô tuyến UHF

Ký hiệu QCVN 61: 2011/BTTTT

22. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị Radiotelex sử dụng trong nghiệp vụ MF/HF hàng hải

Ký hiệu QCVN 62: 2011/BTTTT

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2012.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp viễn thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Nguyễn Thành Hưng

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.