• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 15/10/2012
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2017
BỘ TÀI CHÍNH
Số: 143/2012/TT-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Nam, ngày 31 tháng 8 năm 2012

 THÔNG TƯ

Sửa đổi Thông tư số 14/2012/TT-BTC ngày 07/02/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương
______________________________________________
 
Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế;
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi Thông tư số 14/2012/TT-BTC ngày 07/02/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương, như sau:
Điều 1. Sửa đổi một số nội dung tại Biểu mức thu phí sử dụng đường bộ ban hành kèm theo Thông tư số 14/2012/TT-BTC ngày 07/02/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương, cụ thể như sau:
1. Sửa đổi điểm 5 mục 1 Biểu mức thu phí như sau:
“1. Biểu mức phí của các phương tiện như sau:
Số thứ tự
Loại phương tiện
Mệnh giá
(đồng/km)
5
Xe tải có trọng tải từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng Container 40fit
6.000
2. Sửa đổi điểm 3.5 mục 3 Biểu mức thu phí như sau:
“3.5. Xe tải có trọng tải từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng Container 40fit  
Đơn vị tính: đồng
Ra
Vào
Chợ Đệm
Bến Lức
Tân An
Thân Cửu Nghĩa
Chợ Đệm
 
60.000
150.000
240.000
Bến Lức
60.000
 
90.000
180.000
Tân An
150.000
90.000
 
90.000
Thân Cửu Nghĩa
240.000
180.000
90.000
 
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2012.
2. Các nội dung khác không quy định tại Thông tư này vẫn tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 14/2012/TT-BTC ngày 07/02/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương.
3. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn bổ sung./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Vũ Thị Mai

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.