• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 10/07/2003
UBND TỈNH LÀO CAI
Số: 291/2003/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lào Cai, ngày 10 tháng 7 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Về việc ban hành chế độ thu phí dự thi, dự tuyển vào các trường CĐ, THCN, DN và điều chỉnh, quy định bổ sung một số mức thu sự nghiệp, thu phí trên địa bàn tỉnh

_________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Pháp lệnh số 38/2001/PL-UBTVQH ngày 28/8/2001 của UBTVQH về phí, lệ phí; Nghị định số 57/2002/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh phí, lệ phí;

Căn cứ công văn thỏa thuận số 80/CV-HĐND ngày 30/6/2003 của Thường trực HĐND tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Tài chính Vật giá tại Tờ trình số 281/TT-TCVG ngày 10/6/2003; Tờ trình số 286/TT-TCVG ngày 11/6/2003,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay quy định chế độ thu phí, điều chỉnh và bổ sung một số mức thu sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai như sau:

I. Chế độ thu phí dự thi, dự tuyển vào các trường Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, dạy nghề tỉnh Lào Cai:

1. Đối tượng: Thí sinh thực tế đăng ký dự thi và tham dự thi tuyển vào các trường Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp tỉnh Lào Cai.

2. Mức thu:

- Thí sinh thuộc diện xét tuyển hoặc tuyển thẳng vào các trường Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, Dạy nghề: 15.000 đồng/thí sinh/hồ sơ.

- Thí sinh đăng ký dự thi, sơ tuyển và dự thi vào các trường Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, Dạy nghề (đối với các trường có tổ chức thi):

+ Đăng ký dự thi: 40.000 đồng/thí sinh/hồ sơ.

+ Sơ tuyển (đối với các trường có tổ chức sơ tuyển trước khi thi chính thức): 20.000 đồng/thí sinh/lần dự thi (bao gồm tất cả các môn).

+ Dự thi: Dự thi văn hóa 20.000 đồng/thí sinh/ lần dự thi (bao gồm tất cả các môn); Dự thi năng khiếu 20.000 đồng/thí sinh/lần dự thi (bao gồm tất cả các môn).

3. Phân phối, quản lý, sử dụng tiền thu phí: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 28/2003/TTLT/BTC - BGD&ĐT ngày 04/4/2003 của Liên Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo (và các văn bản sửa đổi bổ sung nếu có).

4. Tổ chức thực hiện: Chế độ thu phí dự thi, dự tuyển vào các trường Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, Dạy nghề tỉnh Lào Cai được thực hiện từ kỳ thi tuyển sinh năm học 2003-2004.

II. Đối với hoạt động thu phí trông giữ xe:

1. Mức thu phí trông giữ xe:

- Xe đạp: 500 đồng/lượt xe.

- Xe máy: 1.000 đồng/lượt xe.

- Xe ô tô đến 12 chỗ ngồi: 5.000 đồng/lượt xe.

- Xe ô tô trên 12 đến 30 chỗ ngồi: 7.000 đồng/lượt xe.

- Xe ô tô trên 30 chỗ ngồi: 10.000 đồng/lượt xe.

- Xe ô tô vận tải đến 5 tấn: 10.000 đồng/lượt xe.

- Xe ô tô vận tải trên 5 tấn và thiết bị công tác khác: 15.000 đồng/lượt xe.

2. Quản lý, sử dụng nguồn thu phí:

- Đơn vị không hưởng kinh phí từ ngân sách Nhà nước: Thực hiện hạch toán kinh doanh và nộp thuế theo quy định.

- Đơn vị có sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước: Nộp 90% vào ngân sách Nhà nước, 10% để lại chi tại đơn vị.

- Mức thu áp dụng thống nhất đối với các loại bến bãi hàng hóa, bãi đỗ xe, bến xe, các điểm được phép trông giữ xe và thực hiện thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh.

III. Đối với hoạt động của Nhà Thiếu nhi:

1. Điều chỉnh mức thu học phí đối vói các lớp năng khiếu quy định tại điểm 2 Điều 1 Quyết định số 420/QĐ-CT ngày 31/3/2000 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai:

Mức thu học phí đối với các lớp năng khiếu của Nhà Thiếu nhi: 25.000đồng/tháng/học sinh.

2. Quy định mức thu đối với hoạt động bể bơi:

- Đối tượng: Thanh niên trên 15 tuổi và người lớn đi kèm trẻ em tham gia hoạt động bể bơi:

- Mức thu:

+ Thu theo thời gian: 5.000 đồng/45 phút bơi.

+ Thu theo tháng: 100.000 đồng/tháng/người (tính 45 phút bơi/1 ngày)

3. Quản lý thu: Giao cho Nhà Thiếu nhi tổ chức thu, quản lý và sử dụng nguồn thu theo đúng các quy định về quản lý tài chính hiện hành.

Điều 2. Giao cho Cục thuế tỉnh Lào Cai chủ trì phối hợp với các ngành liên quan tổ chức hướng dẫn thực hiện quyết định này.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo, Cục trưởng Cục thuế, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Giám đốc Nhà Thiếu nhi, thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Ngọc Kim

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.