• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 30/07/2003
  • Ngày hết hiệu lực: 14/03/2006
UBND TỈNH LÀO CAI
Số: 329/2003/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lào Cai, ngày 30 tháng 7 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Về việc ban hành mức thu phí tham quan du lịch, leo núi Phan Si Păng

_________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Pháp lệnh số 38/2001/PL-UBTVQH ngày 28/8/2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phí, lệ phí; Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh phí, lệ phí;

Căn cứ Văn bản số 98/CV-HĐND ngày 24/7/2003 của Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai về việc thỏa thuận mức thu phí tham quan du lịch, leo núi Phan Si Păng;

Xét đề nghị của Sở Tài chính Vật giá tại văn bản số 326/TC-VG ngày 03/7/2003,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay quy định mức thu phí tham quan du lịch, Leo núi Phan Si Păng, cụ thể như sau:

1. Đối tượng: Khách trong nước và Khách nước ngoài. Trẻ em từ 16 tuổi trở xuống không được leo núi.

2. Mức thu:

- Đối với khách trong nước và khách nước ngoài: 50.000 đồng/lượt/người.

- Học sinh (trên 16 tuổi), sinh viên đi theo đoàn: 25.000 đồng/lượt/người. (khoán thu phí trên không bao gồm các khoản thu bảo  hiểm và các dịch vụ khác).

3. Quản lý, sử dụng nguồn thu phí:

Đơn vị được giao quản lý, sử dụng nguồn thu phí: Nộp 10% trên tổng số phí thu được vào ngân sách Nhà nước, để lại 90% chi tại đơn vị.

Điều 2. Giao cho Vườn Quốc gia Hoàng Liên tổ chức triển khai mức thu phí tham quan du lịch, leo núi Phan Si Păng theo quy định.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính Vật giá, Giám đốc Vườn Quốc gia Hoàng Liên, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực thi hành kế từ ngày ký./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Ngọc Kim

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.