• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 08/07/2012
  • Ngày hết hiệu lực: 09/10/2014
UBND TỈNH LÀO CAI
Số: 27/2012/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lào Cai, ngày 28 tháng 6 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

Điều chỉnh, bổ sung quy định tại Điều 1 Quyết định số 54/2011/QĐ-UBND ngày 31/12/2011 của UBND tỉnh Lào Cai về việc quy định mức thu phí sử dụng lề đường, bến, bãi, mặt nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai

___________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Pháp lệnh số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001 của Ban Thường vụ Quốc hội về Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính v/v sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Thực hiện Văn bản số 103/HĐND-TT ngày 11/6/2012 của Thường trực HĐND tỉnh, về việc thỏa thuận Tờ trình số 46/TTr-UBND ngày 31/5/2012 của UBND tỉnh Lào Cai;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại tờ trình số 136/TTr-STC ngày 28/5/2012,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung quy định tại Điều 1 Quyết định số 54/2011/QĐ-UBND ngày 31/12/2011 của UBND tỉnh Lào Cai về việc quy định mức thu Phí sử dụng lề đường, bến, bãi, mặt nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai, như sau:

1. Điều chỉnh mức thu đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa bằng xe ô tô ở khu vực các cửa khẩu tại mục II, Điều 1 Quyết định số 54/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lào Cai như sau:

TT

Nội dung thu

Đơn vị tính

Mức thu

Đối với xe vận chuyển hàng phải chịu thuế xuất nhập khẩu

Đối với xe vận chuyển hàng không phải chịu thuế xuất nhập khẩu

III

Tại khu vực cửa khẩu quốc tế

 

 

 

1

Phương tiện ra vào ban ngày

 

 

 

a

Xe ô tô có trọng tải dưới 5 tấn;

Đồng/lượt/xe

120.000

240.000

b

Xe ô tô có trọng tải từ 5 tấn đến 10 tấn;

Đồng/lượt/xe

300.000

600.000

c

Xe ô tô có trọng tải trên 10 tấn; xe comtai ner;

Đồng/lượt/xe

600.000

1.200.000

2

Phương tiện ra vào ban đêm

 

 

 

a

Xe ô tô có trọng tải dưới 5 tấn;

Đồng/lượt/xe

180.000

360.000

b

Xe ô tô có trọng tải từ 5 tấn đến 10 tấn;

Đồng/lượt/xe

450.000

900.000

c

Xe ô tô có trọng tải trên 10 tấn; xe comtai ner;

Đồng/lượt/xe

900.000

1.800.000

IV

Tại khu vực các cửa khẩu khác

 

 

 

a

Xe ô tô có trọng tải dưới 5 tấn;

Đồng/lượt/xe

84.000

168.000

b

Xe ô tô có trọng tải từ 5 tấn đến 10 tấn;

Đồng/lượt/xe

210.000

420.000

c

Xe ô tô có trọng tải trên 10 tấn; xe comtai ner;

Đồng/lượt/xe

420.000

840.000

2. Bổ sung Phí sử dụng lề đường, bến, bãi, mặt nước đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy (thuyền) tại cửa khẩu phụ Bản Vược (huyện Bát Xát); mức phí: 35.000 đồng/phương tiện/ lượt.

Điều 2. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/7/2012.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và bãi bỏ quy định mức thu đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa bằng ô tô ở các khu vực cửa khẩu quy định tại mục II, Điều 1 Quyết định số 54/2011/QĐ-UBND ngày 31/12/2011 của UBND.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Trưởng ban Quản lý các cửa Khẩu tỉnh Lào Cai, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Vịnh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.