• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2004
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2014
BỘ TÀI CHÍNH
Số: 184/2003/QĐ-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn Quốc, ngày 4 tháng 11 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành mức thu phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng tàu biển và công trình biển thuộc phạm vi giám sát của Đăng kiểm Việt Nam

_____________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH ngày 28/8/2001;  Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại công văn số 3467/GTVT-TC ngày 12/8/ 2003 và đề nghị của Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Biểu mức thu Phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng tàu biển và công trình biển thuộc phạm vi giám sát của Đăng kiểm Việt Nam, bao gồm:

1. Phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng đóng mới và thiết kế tàu biển.

2. Phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng đo và tính dung tích tàu biển.

3. Phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng tàu biển đang khai thác.

4. Phí phê duyệt tài liệu hướng dẫn khai thác an toàn của tàu biển.

5. Phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng trong sửa chữa, hoán cải tàu biển.

Điều 2: Mức thu tại biểu phí này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng chưa bao gồm Lệ phí cấp giấy chứng nhận chất lượng và an toàn kỹ thuật cho tàu biển, công trình biển và chi phí về ăn ở, đi lại, thông tin liên lạc để phục vụ công tác kiểm định.

Điều 3: Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác với Biểu phí này thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2004 và thay thế Quyết định số 128/1999/QĐ-BVGCP ngày 16/12/1999 của Trưởng ban Ban Vật giá Chính phủ về giá dịch vụ đăng kiểm tàu biển Việt Nam và nước ngoài mang cấp Đăng kiểm nước ngoài, tàu biển nước ngoài mang cấp Đăng kiểm Việt Nam, công trình biển thuộc phạm vi giám sát của Đăng kiểm Việt Nam và Quyết định số 129/1999/QĐ-BVGCP ngày 16/12/1999 của Trưởng ban Ban Vật giá Chính phủ về giá dịch vụ đăng kiểm tàu biển, phương tiện thuỷ nội địa và sản phẩm công nghiệp của các tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc phạm vi giám sát của Đăng kiểm Việt Nam và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Điều 5: Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng phải nộp phí, các cơ quan kiểm định và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Đang cập nhật

(Đã ký)

 

Lê Thị Băng Tâm

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.