• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 08/11/1995
UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
Số: 292/NQ-UBTVQH9
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Nam, ngày 8 tháng 11 năm 1995

NGHỊ QUYẾT

Về chương trình giảm thuế nhập khẩu của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về

Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước Asean

__________________________

 

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ vào Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;

Căn cứ vào Điều 6 của Luật tổ chức Quốc hội;

Căn cứ vào Điều 8 của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Theo đề nghị của Chính phủ;

QUYẾT NGHỊ:

1. Chấp nhận đề nghị của Chính phủ về chương trình giảm thuế nhập khẩu để thực hiện Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN.

2. Giao Chính phủ xác định danh mục hàng hóa và lịch trình giảm thuế nhập khẩu cụ thể trên cơ sở đảm bảo các nguyên tắc: không gây ảnh hưởng lớn đến nguồn thu của ngân sách; bảo hộ hợp lý sản xuất trong nước; tạo điều kiện khuyến khích chuyển giao kỹ thuật, đổi mới công nghệ cho sản xuất trong nước; tranh thủ ưu đãi, mở rộng thị trường cho xuất khẩu và thu hút đầu tư nước ngoài./.

TM. Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn An

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.