• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 20/12/2010
UBND TỈNH QUẢNG NAM
Số: 32/2010/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Nam, ngày 10 tháng 12 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách mới theo qui định của luật ngân sách nhà Nước

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 59/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2011;

Căn cứ Nghị quyết số 167/2010/NQ-HĐND ngày 07/10/2010 của HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 25, HĐND tỉnh khóa VII về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 669/TTr-SKHĐT ngày 10/12/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách mới theo qui định của Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 2. Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011 ban hành kèm theo Quyết định này đã bao gồm các khoản chi theo chế độ, chính sách theo quy định của nhà nước ban hành đến 31/10/2010. Định mức này là cơ sở để xây dựng dự toán chi ngân sách của các đơn vị hành chính, sự nghiệp và các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội thuộc tỉnh, dự toán chi ngân sách huyện, thành phố (bao gồm cả ngân sách xã, phường, thị trấn).

Giám đốc các Sở, thủ trưởng các Ban, Ngành thuộc tỉnh có trách nhiệm xây dựng định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên đối với các đơn vị trực thuộc và có văn bản gửi Sở Tài chính để thống nhất trước khi thực hiện phân bổ và tổ chức thực hiện dự toán .

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ Quyết định này và đặc điểm tình hình ở địa phương tổ chức thực hiện phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách năm 2011 cho các đơn vị trực thuộc huyện, thành phố và ngân sách cấp xã, phường, thị trấn trình HĐND huyện, thành phố thông qua và gửi về Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Hội, Đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Lê Phước Thanh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.