• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016
QUỐC HỘI
Số: 106/2015/QH13
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Nam, ngày 25 tháng 11 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Tổng thư ký Quốc hội, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII

____________

 

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;

Xét Tờ trình số 1009/TTr-UBTVQH13 ngày 23 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc giới thiệu nhân sự đQuốc hội bầu Tng thư ký Quốc hội;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu Tổng thư ký Quốc hội ngày 25 tháng 11 năm 2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trưởng đoàn thư ký kỳ họp giữ chức Tổng thư ký Quốc hội, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII.

Điều 2.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2015./.

Chủ tịch Quốc hội

(Đã ký)

 

Nguyễn Sinh Hùng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.