• Quyết định 25/2018/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

  12/09/2018

  25/09/2018

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 24/2018/QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 17/3/2017 của UBND tỉnh Quy định biện pháp quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

  24/08/2018

  10/09/2018

 • Quyết định 23/2018/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định phân cấp quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

  22/08/2018

  31/08/2018

 • Quyết định 22/2018/QĐ-UBND

  Quy định phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

  20/08/2018

  01/09/2018

 • Quyết định 21/2018/QĐ-UBND

  Về việc sửa đổi hệ số quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai quy định tại số thứ tự 1 Mục I Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 của UBND tỉnh

  16/08/2018

  01/09/2018

 • Quyết định 20/2018/QĐ-UBND

  Ban hành danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh Quảng Ngãi để Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh đầu tư trực tiếp, góp vốn đầu tư và cho vay giai đoạn 2018 - 2021

  13/08/2018

  10/08/2018

 • Quyết định 19/2018/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh Quảng Ngãi

  10/08/2018

  20/08/2018

 • Quyết định 18/2018/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định mức chi, mức hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020

  30/07/2018

  15/08/2018

 • Quyết định 17/2018/QĐ-UBND

  Về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định về đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo Quyết định số 50a/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 của UBND tỉnh

  17/07/2018

  25/07/2018

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.