• Nghị quyết 28/2019/NQ-HĐND

  Về việc thông qua danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

  27/12/2019

  06/01/2020

 • Quyết định 21/2019/NQ-HĐND

  Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, vốn cân đối ngân sách địa phương và phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2020

  11/12/2019

  21/12/2019

 • Nghị quyết 24/2019/NQ-HĐND

  Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

  11/12/2019

  21/12/2019

 • Nghị quyết 27/2019/NQ-HĐND

  về hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

  11/12/2019

  21/12/2019

 • Nghị quyết 20/2019/NQ-HĐND

  về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

  11/12/2019

  21/12/2019

 • Nghị quyết 26/2019/NQ-HĐND

  Quy định mức chi tặng quà cho các đối tượng người có công với cách mạng và than nhân của họ vào ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7), dịp tết cổ truyền và mức chi thăm hỏi, động viên đối tượng hưu trí, mất sức lao động do cơ quan Bảo hiểm xã hội quản lý vào dịp Tết cổ truyền trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

  11/12/2019

  21/12/2019

 • Nghị quyết 22/2019/NQ-HĐND

  Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch danh sách xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 và phân khai chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

  11/12/2019

  21/12/2019

 • Nghị quyết 23/2019/NQ-HĐND

  Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của Chương rình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và phân khia chi tiết kế hoạch đầu tư công thuộc Chương trình mục tiêu quôc gia giảm ngheo bền vững năm 2020.

  11/12/2019

  21/12/2019

 • Nghị quyết 25/2019/NQ-HĐND

  Quy định chính sách hỗ trợ cho những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, công an viên ở thôn và Bí thư Chi đoàn, Chi hội trường các chi hội ở thôn, tổ dân phố dôi dư, không tiếp tục làm việc khi sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

  11/12/2019

  21/12/2019

 • Nghị quyết 18/2017/NQ-HĐND

  về việc quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Quảng Ngãi quản lý

  10/12/2019

  20/12/2019

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.