• Quyết định 23/2019/QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân tỉnh

  22/08/2019

  05/09/2019

 • Quyết định 22/2019/QĐ-UBND

  Quy định hồ sơ, quy trình luân chuyển hồ sơ để ban hành quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

  20/08/2019

  02/09/2019

 • Quyết định 21/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về hạn mức giao đất để xây dựng nhà ở; hạn mức công nhận diện tích đất ở và xác định diện tích đất ở để tính tiền bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

  09/08/2019

  25/08/2019

 • Quyết định 20/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định phân công nhiệm vụ và phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

  31/07/2019

  15/08/2019

 • Quyết định 19/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định phân cấp quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

  29/07/2019

  10/08/2019

 • Quyết định 18/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Đơn giá dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai không sử dụng ngân sách nhà nước do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngã

  17/07/2019

  30/07/2019

 • Quyết định 17/2019/QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 55/2017/QĐ-UBND ngày 29/8/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi

  28/06/2019

  10/07/2019

 • Quyết định 16/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

  14/06/2019

  01/07/2019

 • Quyết định 14/2019/QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định mức thu phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

  11/06/2019

  20/06/2019

 • Quyết định 13/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

  06/06/2019

  17/06/2019

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.