Sign In

Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Bùi Thị Quỳnh Vân