• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 05/06/2019
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
Số: 12/2019/QĐ-BND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 5 năm 2019

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Trần Ngọc Căng

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.