• Quyết định 35/2019/QĐ-UBND

  Về việc ban hành quy định triển khai thực hiện Nghị quyết số 194/2019/NQ-HĐND ngày 30/7/2019 của HĐND tỉnh về ban hành chính sách khuyến khích đầu tư, liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh

  11/11/2019

  25/11/2019

 • Quyết định 34/2019/QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 2895/2015/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành quy định về chính sách hỗ trợ và ưu tiên đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

  01/11/2019

  15/11/2019

 • Quyết định 32/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Quảng Ninh

  31/10/2019

  15/11/2019

 • Quyết định 33/2019/QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 209/2017/QĐ-UBND ngày 17/01/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh quy định quản lý hoạt động nuôi trồng thủy sản trên bãi triều, mặt nước biển trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

  31/10/2019

  15/11/2019

 • Quyết định 31/2019/QĐ-UBND

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 30/03/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh “Về việc kéo dài và điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 3427/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc tại Trường Đại học Hạ Long giai đoạn 2015 - 2017 đến năm 2020”

  08/10/2019

  22/10/2019

 • Quyết định 30/2019/QĐ-UBND

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ban hành kèm theo quyết định số 1435/2017/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh

  26/09/2019

  15/10/2019

 • Quyết định 29/2019/QĐ-UBND

  Ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

  12/09/2019

  23/09/2019

 • Quyết định 28/2019/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được ban hành kèm theo Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 13/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh

  05/09/2019

  01/10/2019

 • Quyết định 27/2019/QĐ-UBND

  Về việc quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền của các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

  18/08/2019

  01/09/2019

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.