• Quyết định 1372/2017/QĐ-UBND

  về việc ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ninh

  03/05/2017

  03/05/2017

 • Quyết định 1279/2017/QĐ-UBND

  về việc quy định giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ do địa phương quản lý các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

  26/04/2017

  15/05/2017

 • Quyết định 1256/2017/QĐ-UBND

  Về việc ban hành quy chế phối hợp giữa Ban quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố về quản lý nhà nước tại các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

  25/04/2017

  01/05/2017

 • Quyết định 1139/2017/QĐ-UBND

  Quy định hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ

  17/04/2017

  01/05/2017

 • Quyết định 899/2017/QĐ-UBND

  Về việc quy định điều kiện áp dụng chính sách khuyến khích phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2017-2020 theo Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh

  29/03/2017

  10/04/2017

 • Quyết định 873/2017/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung nội dung Điều 3 Quyết định số 3938/2015/QĐ-UBND ngày 11/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu thủy lợi phí, tiền sử dụng nước đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng nước của các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

  27/03/2017

  06/04/2017

 • Quyết định 726/2017/QĐ-UBND

  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh

  10/03/2017

  23/03/2017

 • Quyết định 663/2017/QĐ-UBND

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 386/2016/QĐ-UBND ngày 03/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh

  08/03/2017

  20/03/2017

 • Quyết định 662/2017/QĐ-UBND

  Về việc sửa đổi một số điều của Quyết định số 1978/2015/QĐ-UBND ngày 10/7/2015 cảu Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp Quảng Ninh

  08/03/2017

  20/03/2017

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.