• Nghị quyết 121/2018/NQ-HĐND

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 232/2015/NQ-HĐND ngày 12/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ lãi suất đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp trên đại bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016 - 2020

  13/07/2018

  23/07/2018

 • Nghị quyết 117/2018/NQ-HĐND

  Thông qua kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tỉnh Quảng Ninh

  13/07/2018

  23/07/2018

 • Quyết định 10/2018/QĐ-UBND

  Ban hành quy chế phối hợp giải quyết bước đầu các tranh chấp lao động tập thể, đình công không theo quy định của pháp luật tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

  20/04/2018

  01/05/2018

 • Quyết định 09/2018/QĐ-UBND

  về việc phân cấp thẩm quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong các Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

  18/04/2018

  28/04/2018

 • Quyết định 08/2018/QĐ-UBND

  Ban hành quy định về quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

  13/04/2018

  01/05/2018

 • Quyết định 07/2018/QĐ-UBND

  về việc kéo dài và điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 3427/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc tại trường Đại học Hạ Long giai đoạn 2015 - 2017 đến hết năm 2020

  30/03/2018

  16/04/2018

 • Quyết định 05/2018/QĐ-UBND

  quy định một sô mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

  09/03/2018

  ...

 • Quyết định 04/2018/QĐ-UBND

  về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trông lúa khi chuyển mục đích từ đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

  09/03/2018

  15/03/2018

 • Quyết định 03/2018/QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ Quyết định sô 367/2010/QĐ-UBND ngày 03/02/2010 Quy định phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

  07/03/2018

  17/03/2018

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.