• Quyết định 04/2018/QĐ-UBND

  về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trông lúa khi chuyển mục đích từ đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

  09/03/2018

  15/03/2018

 • Quyết định 03/2018/QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ Quyết định sô 367/2010/QĐ-UBND ngày 03/02/2010 Quy định phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

  07/03/2018

  17/03/2018

 • Quyết định 08/2017/QĐ-UBND

  Về việc sửa đổi, bổ sung nội dung quy định quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị và bảo dưỡng thường xuyên đường bộ, đường thủy nội địa sử dụng vốn ngân sách tỉnh và các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) ban hành kèm theo Quyết định số 3637/2016/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh

  20/09/2017

  20/09/2017

 • Quyết định 07/2017/QĐ-UBND

  Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành thuộc lĩnh vực Tài chính

  25/08/2017

  05/09/2017

 • Quyết định 06/2017/QĐ-UBND

  Ban hành quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh

  24/08/2017

  06/09/2017

 • Quyết định 05/2017/QĐ-UBND

  Về việc ban hành quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn hỗ trợ đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách Tỉnh thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2017-2020

  24/08/2017

  20/08/2017

 • Quyết định 3000/2017/QĐ-UBND

  Về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

  02/08/2017

  15/08/2017

 • Nghị quyết 75/2017/NQ-HĐND

  Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017

  07/07/2017

  17/07/2017

 • Nghị quyết 72/2017/NQ-HĐND

  Quy định biểu mẫu của các cơ quan, đơn vị gửi cơ quan tài chính và Ủy ban nhân dân cấp trên; thời gian gửi báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán, phân bổ ngân sách địa phương và quyết toán ngân sách địa phương, nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ ngân sách địa phương của Ủy ban nhân dân các cấp đến các ban của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân và Hội đồng nhân dân cùng cấp; thời gian giao dự toán ngân sách địa phương của Ủy ban nhân dân các cấp cho các cơ quan, đơn vị và ngân sách địa phương cấp dưới

  07/07/2017

  17/07/2017

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.