• Quyết định 16/2020/QĐ-UBND

  Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  30/06/2020

  15/07/2020

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 15/2020/QĐ-UBND

  Về việc quy định đơn giá thuê đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  05/06/2020

  20/06/2020

 • Quyết định 14/2020/QĐ-UBND

  V/v Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển để khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  03/06/2020

  15/06/2020

 • Quyết định 13/2020/QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Quảng Trị ban hành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của sở Tài chính

  02/06/2020

  15/06/2020

 • Quyết định 12/2020/QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 13/12/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa về kiểm tra chất lượng; vệ sinh, an toàn thực phẩm đối với hàng hoá nhập khẩu vào Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo

  12/05/2020

  22/05/2020

 • Quyết định 11/2020/QĐ-UBND

  Ban hành quy định về phân cấp quản lý tiền lương cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội được giao biên chế, công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn Điều lệ, công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, UBND tỉnh làm đại diện chủ sở hữu

  17/04/2020

  01/07/2020

 • Quyết định 10/2020/QĐ-UBND

  Quyết định về việc bãi bỏ một số điều, khoản của Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ban hành kèm theo Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 21/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị

  13/04/2020

  25/04/2020

 • Quyết định 09/2020/QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực nội vụ

  06/04/2020

  16/04/2020

 • Quyết định 08/2020/QĐ-UBND

  Quyết định về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Tư pháp

  23/03/2020

  04/04/2020

 • Quyết định 07/2020/QĐ-UBND

  Quyết định Ban hành Quy định về cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  12/03/2020

  01/04/2020

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.