• Nghị quyết 151/2021/NQ-HĐND

  Nghị quyết ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2025

  09/12/2021

  01/01/2022

 • Nghị quyết 152/2021/NQ-HĐND

  Nghị quyết ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022, ổn định đến năm 2025

  09/12/2021

  01/01/2022

 • Nghị quyết 163/2021/NQ-HĐND

  Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2026

  09/12/2021

  01/01/2022

 • Nghị quyết 161/2021/NQ-HĐND

  Nghị quyết quy định mức hỗ trợ và ngân sách bố trí cho công tác khuyến nông và thú y trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  09/12/2021

  01/01/2022

 • Nghị quyết 149/2021/NQ-HĐND

  Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

  09/12/2021

  19/12/2021

 • Nghị quyết 160/2021/NQ-HĐND

  Nghị quyết ban hành Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, quy định vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  09/12/2021

  01/01/2022

 • Nghị quyết 162/2021/NQ-HĐND

  Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ phát triển một số cây trồng, vật nuôi tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2026

  09/12/2021

  01/01/2022

 • Nghị quyết 166/2021/NQ-HĐND

  Quy định chính sách thu hút, đãi ngộ, đào tạo đội ngũ viên chức đơn vị sự nghiệp y tế công lập và chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức nữ tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2026

  09/12/2021

  01/01/2022

 • Nghị quyết 110/2021/NQ-HĐND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 33/2018/NQ-HĐND ngày 8/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị "Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  30/08/2021

  01/10/2021

 • Nghị quyết 112/2021/NQ-HĐND

  Về cơ chế tài chính để thực hiện một số giải pháp quản lý, khai thác, sử dụng hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh đến năm 2025

  30/08/2021

  10/09/2021

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.